Teaching & Activities

FY2018

Subject name # credits Faculty member in charge Total # classes Remarks
Introduction to Data Science 1 Satoshi Nakamura, Hirotada Mori, Kimito Funatsu, Yukiharu Uraoka, Shigehiko Kanaya, Eiji Aramaki, Naoaki Ono, Yu-ichi Sakumura, Katsuyuki Kunida 15 Introduction subject
Data Engineering 1 Yu Suzuki, Koichiro Yoshino 15 [Lecture in Japanese]
Machine Learning 1 Kazushi Ikeda, Satoshi Nakamura, Katsuhito Sudoh 15
Data Science 2 Satoshi Nakamura, Kimito Funatsu, MD.Altaf-Ul-Amin, Tomoyuki Miyao , Naoaki Ono, Yu Suzuki, Katsuyuki Kunida, Koichiro Yoshino, Hiroki Tanaka, Michiaki Iwazume, Tetsuro Takahashi 30
Speech Processing 1 Satoshi Nakamura, Sakriani Sakti, Koichiro Yoshino, Shinnosuke Takamichi 15 [Lecture in Japanese]
Sequential Data Modeling 1 Katsuhito Sudoh, Sakriani Sakti, Koichiro Yoshino 15

FY2017

Subject name # credits Faculty member in charge Total # classes Remarks
Speech Processing 1 Satoshi Nakamura, Koichiro Yoshino, Shinnosuke Takamichi, Sakriani Sakti 15 [Lecture in Japanese]
Big Data Analytics 1 Satoshi Nakamura, Yu Suzuki, Koichiro Yoshino, Hiroki Tanaka, Michiaki Iwazume, Nobuyuki Ishikawa 15 [Lecture in Japanese]
Sequential Data Modeling 1 Katsuhito Sudoh, Koichiro Yoshino, Sakriani Sakti 15

-FY2016

Go to previous web server